Str. Poiana Florilor nr. 15, et. 4, ap. 10 Sector 4 Bucuresti
0787.589.591
office@amvsro.ro

Despre noi.

ASOCIAȚIA MEDICILOR VETERINARI PENTRU SUINE (AMVS) este o organizație profesională a medicilor veterinari care îşi desfăşoară activitatea în industria creșterii, sacrificării și procesării suinelor, care au ca interes comun furnizarea serviciilor: sanitar veterinare; consultanță sanitar veterinară; consultanță nutrițională; consultanță de producție și management, în industria cărnii de porc.

Asociația este o organizație autonomă, non-guvernamentală, fără caracter politic, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundații, cu completările și modificările ulterioare 

Scopul

Scopul asociației îl constituie reunirea medicilor veterinari care au o colaborare cu fermele de suine sau orice segment din industria cărnii de porc din România într-o asociație cu caracter profesional. Această asociație având ca scop promovarea calității și profesionalismului în domeniul serviciilor sanitar-veterinare și consultanță, de a apăra interesele medicilor veterinari, membri ai asociației și de a asigura o protecție juridică a acestora.

Obiective

Obiectivele Asociației sunt:

a) promovarea, susținerea şi apărarea intereselor economice, tehnice, juridice şi etice ale membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice, cu alte persoane juridice şi fizice, în raport cu obiectul şi scopul său de activitate, atât pe plan național cât şi internațional, potrivit prezentului statut şi în acord cu prevederile legale care guvernează existenţa sa, precum şi dezvoltarea spiritului de întrajutorare, colaborare şi sprijin reciproc în activitățile pe care aceştia le desfăşoară;

b) promovarea şi dezvoltarea activităţii de servicii sanitar veterinare, consultanță, parteneriat concretizat prin colaborare permanentă, cooperare, consultare şi informare reciprocă;

c) susținerea independenței de acțiune a membrilor asociaţi în scopul dezvoltării şi eficientizării activităţii acestora;

d) încurajarea şi promovarea concurenței loiale, în condiţiile legii, în scopul asigurării de șanse egale fiecăruia dintre membrii săi;

e) promovarea progresului managerial;

f) promovarea producției cărnii de porc competitiv și sustenabil prin implicare în managementul sănătății fermelor de suine, dezvoltând ghiduri legislative de interes comun industriei cărnii de porc pentru a standardiza și optimiza la maximum posibil siguranța alimentară, bunăstarea animalelor, statusul sanitar al fermelor și parametri de producție.

g) promovarea educației în formarea profesională continuă în domeniul sănătății, nutriției și managementului suinelor pentru a devenii un lider de opinie național. 

 

Activitatile asociatiei

(1) În vederea realizării obiectului sau de activitate Asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:

a) elaborarea şi promovarea către autorităţile competente de proiecte de acte normative, instrucţiuni, rezoluţii şi propuneri ale membrilor Asociaţiei legate de problemele generale şi specifice ale furnizării serviciilor sanitar veterinare în industria carnii de porc;

b) inițierea şi întărirea relaţiilor de colaborare cu asociaţii, patronate, fundaţii şi agenţi economici, din ţară şi străinătate, care au interese şi obiective similare;

c) organizarea de acțiuni de recunoaştere pe plan naţional și internațional;

d) impunerea la nivel naţional a unor standarde minim de calitate şi etica afacerilor privind obiectul de activitate al membrilor Asociaţiei;

e) desemnarea, în condiţiile legii, de reprezentanţi la negociere, tratative şi acorduri în relaţiile cu autoritaţile publice;

f) realizarea unui site web şi a unui buletin informativ periodic care va cuprinde informaţii despre activităţile Asociaţiei şi date despre noutăţile din domeniu, în vederea lărgirii orizontului cunoaşterii şi a experienţei partenerilor, fie ei autorităţi publice sau beneficiari ai serviciilor sanitar veterinare;

 g) sprijinirea membrilor asociației şi efectuarea unor demersuri în vederea achizitionarii de către membrii Asociaţiei a aparaturii si materialelor zoo-veterinare ce au legătură cu obiectul de activitete a membrilor şi obiectivele Asociaţie, în condiţii avantajoase;

h) negocierea tarifelor de participare la conferinţe, târguri şi expoziţii cu tematică conexă obiectului de activitate al membrilor Asociaţiei şi în beneficiul acestora;

i) studiul pieței din ţara şi străinătate, schimbul de informaţii statistice şi informarea membrilor cu privire la oportunităţile, relaţiile economice şi sociale existente pe aceste pieţe;

j) organizarea de manifestări cum ar fi: conferinţe de presă, congrese, cursuri de instruire, colocvii, dezbateri, expoziţii, seminarii de informare, simpozioane sau altfel de întruniri locale, regionale, naţionale şi internaţionale care au ca obiect / subiect aspecte legate de interesele urmărite de Asociaţie;

k) înfiinţarea unei bănci de date şi editarea de materiale documentare;

l) participarea la comisii, consilii, congrese, expozitii şi manifestări locale, regionale, naționale şi internaționale legate de interesele membrilor asociaţiei;

m) medierea – arbitrajul pentru rezolvarea pe cale amiabilă şi extrajudiciară, la cererea părţilor implicate, a disputelor (litigiilor) ce pot aparea între membrii Asociaţiei, între aceasta şi alte societăţi comerciale sau autoritate publică, sau în care un membru al Asociaţiei este parte, precum şi la solicitarea institutiilor statului şi în baza parteneriatelor încheiate;

n) promovarea intereselor asociației prin înaintarea de memorii şi alte instrumente, în scris, către autoritatile competente, publicarea de anunţuri în ziare şi reviste, apariţia unor materiale informative în mass media, stabilirea de contacte cu autorităţile competente la nivel local, regional şi naţional pentru asigurarea condiţiilor normale de funcţionare a relaţiilor economice;

o) protecția, promovarea şi dezvoltarea mediului de afaceri în care activează membri Asociaţiei;

p) atragerea şi administrarea, în condiţiile legii, de resurse financiare sub forma de donaţii şi alte contributii în vederea realizării scopului propus;

r) înfiinţarea şi administrarea, în interesul membrilor săi, a unor unităţi învăţământ şi/ sau cercetare, comerciale în domeniul activităţii asociaţiei;

s) să acționeze prin orice mijloc legal pentru înfăptuirea obiectivelor Asociaţiei;

ș) asigurarea unor servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate beneficiarilor de servicii veterinare şi către alte entităţi din domeniu industriei creşterii porcului, la solicitarea acestora.